สำหรับท่านที่ไม่เคยเช่ารถมาก่อน หลายท่านอาจมีคำถามว่าในการเช่ารถเชียงใหม่กับทางเรานั้นเรากำหนดเงื่อนไขใดไว้บ้าง ทั้งนี้ทางเราได้กำหนดเงื่อนไขในการเช่ารถขึ้นมาเพราะว่าทางเราจำเป็นต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของทางผู้เช่า ดังนั้นทางเราต้องการแจ้งให้ท่านทราบและจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเช่ารถกับทางเรา

• ผู้เช่าต้องมีอายุตั้งแต่ 21 ปี ขึ้นไป

• ผู้เช่าต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน และใบขับขี่

• การส่งคืนรถนั้นทางผู้เช่าจะต้องส่งคืนรถตรงตามเวลาที่นัดไว้พร้อมน้ำมันเต็มถัง

• ห้ามมิให้ผู้เช่านำรถยนต์ที่เช่าไปใช้เช่าช่วงหรือมอบให้บุคคลอื่นเป็นอันขาด

• ห้ามสูบบุหรี่ภายในรถ

• ปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด และขับขี่ด้วยความไม่ประมาท

• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำ ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการจองรถยนต์